AI Power: Enhance Safety and Efficiency in Construction

In the bustling world of construction, ensuring the safety of workers and the smooth operation of projects is paramount. To meet these challenges, the integration of AI technology has proven to be a game-changer. In this blog post, we’ll delve into a groundbreaking AI project that has revolutionized the construction industry by monitoring and analyzing the behavior of workers and managers on-site, as well as detecting potential safety hazards.

The Vision: AI in Construction

Imagine a construction site where AI acts as a vigilant sentinel, continuously observing and evaluating the actions of all personnel. This is precisely what our AI project aims to achieve – a safer, more efficient construction environment.

Behavior Analysis

One of the core functionalities of our AI system is its ability to monitor and analyze the behavior of individuals on-site. By leveraging cutting-edge technology, the AI can detect whether a person is present within a specified area and determine if they are wearing a helmet.

Helmet Detection

When a person is detected, the AI immediately checks for the presence of a helmet. If the answer is “Yes,” the AI goes even further, identifying the color of the helmet. This information is then used to determine the role of the individual in the construction project. For instance, a blue helmet might signify a site manager, while a yellow one could indicate a laborer. This instant recognition streamlines communication and enhances project coordination.

Safety Warnings

In cases where a person is detected but not wearing a helmet, our AI system takes proactive measures. It triggers a warning and alerts the responsible authorities to the potential safety violation. This real-time response reduces the risk of accidents and ensures that safety protocols are consistently enforced.

Danger Zones

Construction sites often have designated danger zones where unauthorized entry can lead to catastrophic consequences. Our AI project addresses this concern with a sophisticated alert system. If anyone enters a danger zone, the AI instantly triggers an alert to the system and activates an alarm. This rapid response helps prevent accidents and maintain a secure working environment.

Danger Zones detection in Construction

The Tech Behind the Innovation

Behind this AI-powered construction revolution lies a robust tech stack that ensures seamless performance and reliability.

  • FastAPI: Our system’s API is built with FastAPI, providing high-speed and asynchronous capabilities for real-time data processing.
  • PyTorch: PyTorch serves as the foundation for our deep learning models, enabling accurate helmet detection and behavior analysis.
  • ONNX: We utilize the Open Neural Network Exchange (ONNX) format for model interchangeability, ensuring compatibility with a wide range of platforms.
  • TensorRT: TensorRT optimizes the inference process, making our AI system lightning-fast and highly efficient.

In conclusion, our AI project is not just a leap forward in construction site safety; it’s a testament to the transformative power of technology. By monitoring and analyzing worker behavior, detecting helmet usage, and securing danger zones, we’re redefining the standards of safety and efficiency in the construction industry. Stay tuned for more updates on our journey to a safer tomorrow.

You can read our project about Metaverse here.

Vietnamese version

Trong thế giới xây dựng đang sôi động, đảm bảo an toàn cho công nhân và sự suôn sẻ của dự án là rất quan trọng. Để đáp ứng những thách thức này, việc tích hợp công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã được chứng minh là một bước tiến quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một dự án AI đột phá đã làm thay đổi ngành xây dựng bằng cách theo dõi và phân tích hành vi của công nhân và quản lý tại công trường, cũng như phát hiện các nguy cơ về an toàn.

Tầm nhìn: AI trong Xây dựng

Hãy tưởng tượng một công trường xây dựng, nơi AI hoạt động như một người gác đêm thường trực, liên tục quan sát và đánh giá hành vi của tất cả nhân viên. Đó chính là mục tiêu của dự án AI của chúng tôi – tạo ra một môi trường xây dựng an toàn và hiệu suất cao hơn.

Phân tích Hành vi

Một trong những chức năng cốt lõi của hệ thống AI của chúng tôi là khả năng theo dõi và phân tích hành vi của cá nhân tại công trường. Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống AI có thể phát hiện xem một người có ở trong khu vực xác định không và xác định xem họ có đội mũ bảo hiểm không.

Phát hiện Mũ bảo hiểm

Khi phát hiện một người, hệ thống AI ngay lập tức kiểm tra xem họ có đội mũ bảo hiểm không. Nếu câu trả lời là “Có,” hệ thống AI sẽ điều tra sâu hơn, xác định màu sắc của mũ bảo hiểm. Thông tin này sau đó được sử dụng để xác định vai trò của người đó trong dự án xây dựng. Ví dụ, một mũ màu xanh có thể đại diện cho một quản lý công trường, trong khi mũ màu vàng có thể biểu thị một công nhân lao động. Sự nhận biết tức thời này giúp tối ưu hóa giao tiếp và cải thiện phối hợp trong dự án.

Cảnh báo An toàn

Trong trường hợp phát hiện một người nhưng họ không đội mũ bảo hiểm, hệ thống AI của chúng tôi thực hiện biện pháp tích cực. Nó kích hoạt cảnh báo và thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền về việc vi phạm an toàn tiềm tàng. Sự phản ứng trong thời gian thực này giảm nguy cơ tai nạn và đảm bảo rằng các quy định an toàn được thực hiện một cách đều đặn.

Khu vực Nguy hiểm

Các công trường xây dựng thường có các khu vực nguy hiểm được chỉ định, nơi việc xâm nhập không được phép có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Dự án AI của chúng tôi đối phó với vấn đề này bằng một hệ thống cảnh báo tinh vi. Nếu bất kỳ ai đó xâm nhập vào khu vực nguy hiểm, hệ thống AI sẽ ngay lập tức kích hoạt cảnh báo đến hệ thống và kích hoạt báo động. Sự phản ứng nhanh chóng này giúp ngăn ngừa tai nạn và duy trì môi trường làm việc an toàn.

Công nghệ được sử dụng

Đằng sau cuộc cách mạng này về an toàn công trường là một ngăn ngừa công nghệ mạnh mẽ đảm bảo hiệu suất và đáng tin cậy.

  • FastAPI: Giao diện lập trình ứng dụng (API) của hệ thống được xây dựng bằng FastAPI, cung cấp khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực nhanh và bất đồng bộ.
  • PyTorch: PyTorch là nền tảng cho các mô hình học sâu của chúng tôi, giúp phát hiện mũ bảo hiểm và phân tích hành vi chính xác.
  • ONNX: Chúng tôi sử dụng định dạng Open Neural Network Exchange (ONNX) cho việc trao đổi mô hình, đảm bảo tính tương thích với nhiều nền tảng khác nhau.
  • TensorRT: TensorRT tối ưu hóa quá trình suy luận, biến hệ thống AI của chúng tôi trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

Kết luận, dự án AI của chúng tôi không chỉ là một bước tiến trong việc đảm bảo an toàn trên công trường xây dựng; đó là minh chứng cho sức mạnh biến đổi của công nghệ. Bằng cách theo dõi và phân tích hành vi của công nhân, phát hiện việc đội mũ bảo hiểm và bảo vệ khu vực nguy hiểm, chúng tôi đang định nghĩa lại các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu suất trong ngành xây dựng. Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật thêm về hành trình của chúng tôi đến một tương lai an toàn hơn.

Salto VN – Fly away to the future that spreads.
? 55 Nguyen Van Giai, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City
? 94 Ho Nghinh, Phuoc My, Son Tra , Da Nang City
☎ (+84) 899 003 007
?https://salto.vn
?https://lnkd.in/gtRfqUkW
? ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *